ติดต่อ/ร้องเรียน/Q&A

ติดต่อ

ที่อยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 7428 2000

โทรสาร : 0 7455 8941

ที่อยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 0 7331 3928 - 31

โทรสาร : 0 7331 3928

ที่อยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
80 หมู่ที่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 0 7627 6012-13

โทรสาร : 07 627 6002

ที่อยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 0 7727 8801

โทรสาร : 0 7727 8819

ที่อยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง
102 หมู่ที่ 6 ตำบลควนปริง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ : 0 7520 1700

โทรสาร : 0 7520 1747