สายตรงอธิการบดี

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ จากทุกท่าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไปและรายงานผลให้ทราบทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้