ศิษย์เก่า

ตลอดช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ออกไปรับใช้สังคมจำนวนมาก โดยศิษย์เก่าเหล่านี้ต่างมีบทบาทอยู่ในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ศิษย์เก่าสนใจ

สมาคมศิษย์เก่า