ชีวิตใน ม.อ.

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย

หอสมุด

PSU WiFi

หอพักนักศึกษา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย

ศูนย์กีฬา

สวัสดิการด้านสุขภาพ

การรักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ

โรงอาหาร

ร้านสะดวกซื้อ

ธนาคาร