สื่อประชาสัมพันธ์
PSU Connext ช่องทางหลักสำหรับการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อสร้างทัศนคติและการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยโดยผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์

วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยVDO Download

สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา (Thai/ English/ Chinese/ Indonesia)

สำหรับสาธารณชน สื่อมวนชล นักศึกษา และบุคลากร ( Thai/ English/ Chinese/ Indonesia)

สำหรับนักเรียน และครูแนะแนว ( Thai/ English/ Chinese/ Indonesia)