วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ”

พันธกิจ


พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้

บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ


สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ

ในสาขาที่ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้
และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล


ผสมผสานและประยุกต์ความรู้

บนพื้นฐาน ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้าง ปัญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากล
ให้แก่บัณฑิต

วัฒนธรรมองค์กร


ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยมหลัก


PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว
P - Professionalism : ความเป็นมืออาชีพ

1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม
2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว
3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ

S - Social responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เป็นที่พึ่ง และชี้นําสังคม
2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม

U - Unity : ความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว

1. มีความรักและสํานึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม
3. ร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน

อัตลักษณ์


I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ

เอกลักษณ์


มหาวิทยาลัยวิจัย