วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์“ มหาวิทยาลัยแห่งคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับแนวหน้าของโลก ”

พันธกิจ


สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ
และนวัตกรรม

โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้ และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคม และเครือข่ายสากล


สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ

ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ
และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้
บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ


พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนและร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาส
และความเป็นธรรม

วัฒนธรรมองค์กร


ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยมหลัก


PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว
P - Professionalism : ความเป็นมืออาชีพ

1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม
2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว
3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ

S - Social responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เป็นที่พึ่ง และชี้นําสังคม
2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม

U - Unity : ความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว

1. มีความรักและสํานึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม
3. ร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน

อัตลักษณ์


I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ

เอกลักษณ์


มหาวิทยาลัยวิจัย