วิจัยและนวัตกรรม

วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานวิจัยและนวัตกรรม

สํานักวิจัยและพัฒนา

       สํานักวิจัยและพัฒนาได้รับจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2529 ให้เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทําหน้าที่กําหนดแนวทาง วางแผน ขับเคลื่อน และสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งการวิจัยสหสาขาวิชาในลักษณะที่เป็นการผนึกกําลังคน และ กําลังทรัพยากรร่วมกับทุกคณะหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ภาคใต้และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ จนกระทั่งปี 2547 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยมีสํานักวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยสนับสนุนปฏิบัติการหลักด้านการวิจัย จึงได้มีการรวมเนื้องานและ บุคลากรจากงานส่งเสริมการวิจัยและตํารา กองบริการการศึกษา เข้ากับสํานักวิจัยและพัฒนา และมีการโอนงานที่มีลักษณะ เป็นงานบริการวิชาการออกไปสังกัดหน่วยงานอื่น แล้วบูรณาการงานใหม่ออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัย ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม และฝ่ายบูรณภาพการวิจัย


   สำนักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 - 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

    0-7428-6940

   rdo@group.psu.ac.th

   https://rdo.psu.ac.th

PSU Innovation Year Plan

กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับภาคเอกชนและชุมชน
โดย คณะอนุกรรมการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.อ. กับภาคเอกชนและชุมชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม (ฝ่าย 4) สำนักวิจัยและพัฒนา อาคาร LRC1 ชั้น 11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7428-6965 (ภายใน 6965) , 0-7428-6967 (ภายใน 6967)
E-mail : sasitorn.k@psu.ac.th , unchalee.to@psu.ac.th
วิจัยและนวัตกรรม

ข่าวสารวิจัยและนวัตกรรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...