ร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น


ข้อตกลงการใช้ระบบ1. ช่องการร้องเรียน/แสดงความคิดเห็นนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา แลปรับปรุงบริการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานที่ดี และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

2. ผู้แจ้งจำเป็นต้องให้ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและติดต่อกลับ

3. ผู้แจ้งต้องใช้ข้อความที่สุภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย

4. การนำความอันเป็นเท็จมาร้องเรียน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ร้องอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางวินัยและทางอาญา

5. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว