คณะ / ส่วนงาน


สำนักงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสำนักงาน

สำนักงานอธิการบดี


กองกลาง
กองคลัง
กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ค่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้
ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ
ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์
ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงานกฏหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงาน

สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี


กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี
กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
กองพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
งานสารบรรณ อำนวยการ และการประชุม
ศูนย์กฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี
สภาพนักงาน วิทยาเขตปัตตานี

สำนักงาน

สำนักงาน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


งานคลัง
งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
งานทะเบียนและประมวลผล
งานบริหารทรัพย์สิน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์
งานสนับสนุนวิชาการ
ศูนย์จัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สภาอาจารย์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สภาพนักงาน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี