ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปี 2565 แล้วจำนวน 4 หลักสูตร
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดย ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE ประจำปี 2565 แล้วจำนวน 4 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรใน 4 คณะ ของวิทยาเขตปัตตานี ที่รับการตรวจประเมินฯ ไปเมื่อวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ ในปี 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA จำนวน 6 หลักสูตร โดยอีก 2 หลักสูตร ของวิทยาเขตหาดใหญ่ จะมีการตรวจประเมินฯ ในวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565

    หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน โดย ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE ประจำปี 2565 มีจำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 

วิทยาเขตปัตตานี
1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 2.หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (Bachelor of Communication Arts Program) คณะวิทยาการสื่อสาร 3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science Program) คณะรัฐศาสตร์ 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (Master of Science Program in Applied Ckemistry) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี