ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เริ่มแล้ว! “PSU Roadshow: TCAS66” แนะแนวเข้าศึกษาต่อ ม.อ. แก่นักเรียน ม.ปลาย ใน 4 จังหวัดภาคใต้
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตามโรงเรียนต่างๆ ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง ภายใต้โครงการ “PSU Roadshow : TCAS66” โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต
    โครงการ PSU Roadshow : TCAS66 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนครูแนะแนวได้รู้จักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมไปถึงเห็นภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังได้ทราบถึงหลักสูตรและคณะสาขาที่เปิดสอน ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู อาจารย์แนะแนวสามารถซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ใน 4 จังหวัด ดังนี้ 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 65 ที่จังหวัดชุมพร ณ โรงเรียนศรียาภัย 


วันที่ 29 พฤศจิกายน 65 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ