ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ สนองพระราชดำริ จัดอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รักษาทรัพยากรตามแนวทางการปลูกป่าในใจคน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2566 โดยมี ผศ. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหารและวิทยากรจากศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ฝึกอบรมเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีวังสา ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา    สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวการสนองพระราชดำริ การบริหารและการจัดการ การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ เพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำความเข้าใจในกระบวนการ รวมทั้งการสรุปผลและนำเสนอผลการปฏิบัติการ ตลอดจนการนำไปสู่ ความรอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้ ของผู้ปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) คือ แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะนักเรียน เพราะเยาวชนเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มสำคัญที่จะช่วยในการรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ตามแนวทางการปลูกป่าในใจคน นอกจากสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนเองแล้ว ยังอาจขยายผลไปสู่ผู้ปกครองโดยผ่านการบอกเล่าของนักเรียนที่ได้เข้าไปเรียนรู้จากสวนพฤกษศาสตร์ด้วย 
    สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ใกล้ตัวของเยาวชน ช่วยปลูกฝังให้เยาวชนรู้สึกคุ้นเคยและใกล้ชิดกับธรรมชาติ อีกทั้งทำให้เยาวชนได้รู้จักชื่อต้นไม้ชนิดต่างๆ และเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ได้ เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น ดังนั้น การที่โรงเรียนเห็นความสำคัญและจัดให้มีสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนจึงถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ดี