ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดโครงการ PSU Alliance ติวสอบเข้า TGAT ให้นักเรียน ม.ปลาย พร้อมสร้างความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ 5 วิทยาเขต
    มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ PSU Alliance เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เตรียมการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยและเข้าใจการทำข้อสอบ TGAT (Thailand General Aptitude Test) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความผูกพันกับรุ่นพี่นักศึกษา มีความเข้าใจระบบการเรียน การสอนของหลักสูตรและสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมไปถึงได้สัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต     โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ได้เป็นประธานเปิดงาน ผศ. ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.มรกต แก้วเพชร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนจาก ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ ม.อ. ร่วมเปิดงานและประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในพื้นภาคใต้และเป็นการขยายโอกาสด้านการศึกษาให้นักเรียนในเขตพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้หารือร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมไปถึงความร่วมมือด้านอื่น ๆ อีกด้วย 
    โครงการ PSU Alliance จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 ใน 5 วิทยาเขต ดังนี้ 

  • วันที่ 21 พ.ย. 65 ที่วิทยาเขตปัตตานี ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร
  • วันที่ 22 พ.ย. 65 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
  • วันที่ 23 พ.ย. 65 ที่วิทยาเขตตรัง ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
  • วันที่ 24 พ.ย. 65 ที่วิทยาเขตภูเก็ต ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ตึก 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • วันที่ 25 พ.ย. 65 ที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ LC HALL ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้