ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี เปิดหอพัก 7 เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดใช้หอพักนักศึกษา 7 เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 70 ห้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข


    
    รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมใช้หอพัก 7 ม.อ.ปัตตานี เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดปัตตานี ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อการตรวจและรักษา และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐานสาธารณสุข นั้น    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดสถานที่ใช้หอพัก 7 ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาไทยจากประเทศปากีสถาน เพื่อสังเกตและเฝ้าดูอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนเมษายน 2563 เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงในครั้งนี้ ซึ่งในเวลานี้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้หอพัก 7 ปิดการใช้งาน และหอพัก 6 ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง ก็ปิดให้บริการ จึงมีการจัดเตรียมห้องพักในหอ 7 จำนวน 70 ห้อง ไว้รับสังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียบร้อยแล้ว    ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอให้ทุกท่านร่วมให้กำลังใจแก่แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนที่กำลังร่วมดูแลจังหวัดปัตตานีของเรา พยายามควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเต็มกำลัง ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอให้ทุกท่านร่วมให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนที่กำลังร่วมดูแลจังหวัดปัตตานีของเรา พยายามควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเต็มกำลัง 


    หากท่านใดมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง e-mail ผ่านศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ ที่ pr.pattani@g.psu.ac.th หรือ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ที่ imjit.l@psu.ac.th