ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เข้าร่วมการประชุม The Temasek Foundation – National University of Singapore Programme for Leadership in University Management (TF – NUS PLUM)
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประชุม The Temasek Foundation – National University of Singapore Programme for Leadership in University Management (TF – NUS PLUM): 10-Year Anniversary Summit ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2565 ณ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์      การประชุมดังกล่าว Temasek Foundation ร่วมกับ National University of Singapore เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม โดยมี Prof. Tan Eng Chye, President, National University of Singapore กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมให้เกียรติบรรยาย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาในหัวข้อ “The Transformation of Higher Education in ASEAN and the Role of Regional Cooperation”    นอกจากนี้ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ Transformation of ASEAN Higher Education, Innovation & Entrepreneurship และ ASEAN Sustainability    ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักวิชาการ และผู้แทนจากภาคเอกชนที่เข้าร่วมประชุม 

    มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Cr : https://www.channelnewsasia.com/watch/singapore-tonight/tue-8-nov-2022-3054956?t=2234