ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมมือ สทศ. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ สู่การเป็น Center of Excellence: COE
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ผศ. ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผลและการวิจัยสู่การเป็น Center of Excellence : COE โดยมี รศ. ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้บริหาร จากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
    การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับสากล โดยร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบทางการศึกษาและการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมเป็นแหล่งศึกษาวิจัย ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งยังสนับสนุนหรือร่วมผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะมีการวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บุคลากรสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อีกทั้งจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น การบรรยาย การจัดเวทีอภิปราย หรือเวทีสัมมนาทางวิชาการด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รวมทั้งการศึกษาวิจัย ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการทั้งของนักศึกษาและ คณาจารย์ ม.อ. ตลอดจนผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต บุคลากร สทศ. ร่วมเป็นที่ปรึกษา เช่น หลักสูตรอบรมระยะสั้น และระยะยาว หลักสูตรประกาศนียบัตรและปริญญา รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ