ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน Three Day Smart SMEs / Startup
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการเป็นหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินงาน “โครงการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566”

    ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ประกอบการ นักธุรกิจอบรม และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน Three Day Smart SMEs / Startup เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจในพื้นที่ หรือผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่มีการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน (ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ในระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565

โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกสถานที่อบรมได้ตามพื้นที่ของท่าน ตามที่ท่านสะดวก ดังนี้
  • ในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2565 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โรงแรมเซาเทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี
สามารถสมัครได้ที่ : www.deepsouthinnovation.com/regis.html  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
  กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม.pdf