ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ สถาบันพระบรมราชชนก พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ หนุนงานวิจัย ขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการศึกษา โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศ. พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมลงนาม ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และบริการวิชาการ และผู้บริหารจากสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 65
การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม และมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศชาติและนานาชาติ ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่สำคัญ ต่อเนื่องจากที่สองสถาบันได้ทำงานร่วมกันมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี โดยสถาบันพระบรมราชชนกได้มีการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมากขึ้น เชื่อว่าจะเป็นก้าวสำคัญของประเทศที่จะขับเคลื่อนไปสู่การเป็น medical hub เพื่อประโยชน์ของประชาชน และเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับโลก ซึ่งเป็นจุดเน้นที่สำคัญของประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมุ่งเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกษตรอาหาร และเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว การที่ได้ทำงานร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนกในครั้งนี้ เชื่อว่าจะสามารถสร้างความเข้มแข็งร่วมกันระหว่างสองสถาบันในด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป