ข่าวชาวสงขลานครินทร์

แนวทางจัดกิจกรรมนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดแนวทางจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยได้กำหนดแนวทางจัดกิจกรรม ดังนี้

1. โครงการ / กิจกรรมนักศึกษา ที่จัดโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัย หรือ องค์กรกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ องค์การบริหาร สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา พรรคนักศึกษา ชมรม ชุมนุม คณะกรรมการหอพัก หรือกลุ่มกิจกรรมอิสระ ให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดที่วิทยาเขตตั้งอยู่ และตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษา โดยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสม

2. แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาประเภทต่างๆ
2.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ โครงการไหว้ครู กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่มีการรวมตัวของนักศึกษา เช่น ประเพณีร่วมร้องเพลงสถาบันเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา
ให้งดจัดกิจกรรมและการฝึกซ้อมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักศึกษาจำนวนมาก โดยปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบที่เหมาะสม

2.2 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันกีฬาและการฝึกซ้อมกีฬา / ขบวนพาเหรด / แสตนด์เชียร์ทุกประเภท / กิจกรรมบันเทิงและนันทนาการอื่นๆ
ให้เลื่อนจัดกิจกรรมจนกว่าจะพ้นสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 หรือปรับรูปแบบจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม

2.3 กิจกรรมด้านจิตสาธารณะ ได้แก่ กิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์ / กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน และการลงพื้นที่ชุมชน
ให้จัดกิจกรรมโดยปรับรูปแบบให้เหมาะสม

2.4 กิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่ การจัดประชุม สัมมนา อบรม บรรยายให้ความรู้ / การแสดงผลงานนักศึกษา / การแข่งขันด้านวิชาการ 
ให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสม

2.5 กิจกรรมด้านศาสนา เช่น การจัดตักบาตร / นั่งสมาธิ / ละหมาด
ให้งดการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติศาสนกิจที่มีการรวมตัวของนักศึกษาจำนวนมาก

2.6 กิจกรรมอื่นๆ 
ให้เลื่อนการจัดกิจกรรมจนกว่าจะพ้นสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 หากจำเป็นเร่งด่วนต้องได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านกิจกรรมนักศึกษา

ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรม https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_PSUTH230464.pdf