ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ ซีไอพี แวลู ขับเคลื่อนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานส่งเสริมการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีศักยภาพไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมี รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายเมธา จารัตนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด และนางสาวโอริสสา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 65    สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด เป็นการส่งเสริมการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ทางด้านการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ อาหาร อุตสาหกรรมการผลิต สุขภาพ การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม ให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ที่ผ่านกลไกการสนับสนุนของ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หน่วยงาน สังคม  และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักวิจัยทางการแพทย์ ด้านสุขภาพ และเครื่องสำอาง รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความต้องการของบริษัท ซึ่งมีศักยภาพในการวิจัยอยู่จำนวนมาก มีองค์ความรู้ที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มมูลค่า ให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ทั้งงานวิจัยระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำจำนวนมาก และยังได้รับความร่วมมือกับทางภาคเอกชน จึงทำให้ผลงานวิจัย นวัตกรรมในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี