ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.สุราษฎร์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้โครงการ PSU Open Mobility
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ "Advancing Digital Competence for 21st Century Public Administration Professionals" โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Dr.Achmad Nurmandi จาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา 925-103  Principle of Public Administration เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ให้คนรุ่นใหม่ และ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับมหาวิทยาลัยในอาเซียน โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ    ประเด็นสำคัญในการบรรยายคือเรื่องของ "Digital Competency" หรือ "Digital Literacy" ซึ่งมีการพูดถึงมากในยุคดิจิทัล มีการนำมาเชื่อมโยงกับความเป็นมืออาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิทยากรชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลข่าวสารที่มีจำนวนมหาศาลในยุคดิจิทัล หรือที่เรียกว่า Big Data ดังนั้น นักรัฐประศาสนศาสตร์ยุคนี้จึงต้องมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การบริหารบ้านเมืองเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล  นอกจากนั้นยังได้อธิบายขีดความสามารถด้านดิจิทัล ผ่าน Bloom's Digital ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ความจำ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การคิดวิเคราะห์ การประเมิน และการเป็นผู้คิดค้น/ผู้สร้าง/ผู้ประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนไปของโลกยุคดิจิทัล ซึ่งการเรียนรู้จะไม่ได้อยู่เพียงผู้สอนและผู้เรียน เเต่ยังมีสื่อและเครื่องมือดิจิทัลมาเป็นหนึ่งในการเรียนรู้อีกด้วย     การบรรยายดังกล่าวจัดภายใต้โครงการ PSU Open Mobility ปี 2565 (Reinventing University Project - 2565) โดยได้รับการสนับสนุนทุนจัด Virtual Visiting Professor จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ที่สนใจดำเนินการจัดกิจกรรม Virtual Visiting Professor เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้มีความเป็นนานาชาติ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการในระดับสากลผ่านการจัดการเรียนการสอนและวิจัยร่วมกับอาจารย์ชาวต่างชาติ