ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแพะพระราชทาน ม.อ.
    เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 65 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ) และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางมายังสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแพะพระราชทาน โดยมี ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับและขอบคุณมูลนิธิชัยพัฒนาที่ให้การสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา