ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิด Patanista Academy ปัตตานีเมืองแฟชั่น สู่ตลาดโลก
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดตัวสถาบันออกแบบแฟชั่น Patanista Academy ที่ลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี และศูนย์ ม.อ.ปัตตานีภิมย์ ถนนปัตตานี ย่านเมืองเก่า อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อผลักดันให้ผ้าพื้นบ้านของปัตตานีก้าวสู่ระดับสากล และให้ปัตตานีเป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจสร้างสรรค์ ส่งออกสินค้าหลากหลายชนิดสู่ตลาดอาหรับ สร้างรายได้กับชุมชนในพื้นที่ โดยอาจารย์พนิดา ฐปนางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิของชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่  เป็นประธานเปิด Patanista Academy รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ ผศ.ศิริชัย พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565    พร้อมจัดเสวนา “ทิศทางการออกแบบแฟชั่นสู่สากล” โดย คุณฮัฟเซาะห์ นิยมเดชา วิทยากรและอาจารย์ของสถาบันออกแบบแฟชั่น Patanista Academy อดีตช่างตัดเสื้อส่วนพระองค์ของสำนักพระราชวังซาอุดีอาระเบียในปี 2562 ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริชัย พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนำเสนอผลงานออกแบบแฟชั่น The Rise of Patanista ด้วยแฟชั่นโชว์สำหรับคอลเลกชั่นในแฟชั่นโชว์ The Rise of Patanista ออกแบบโดยทีมงาน ดร.ปรรณกร แก้วรากมุข ผู้ประสานสาขาวิชาเอกออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้ออกแบบตัดเย็บชุดต่างๆ โดยใช้ผ้าพื้นถิ่นที่ผลิตโดยชาวบ้านจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปัตตานี จำนวน 17 ชุด  สำนักงานที่ตั้งของ Patanista Academy ใช้อาคารที่กำลังปรับปรุงของโซนเมืองเก่า เป็นอาคารของวิทยาเขตปัตตานี ชื่อ “บ้านเหลืองหรือปัตตานีภิรมย์” เป็นจุดประสานงานกับชุมชนและผู้ประกอบการ ชุมชนเข้าถึงโครงการได้ง่าย และอาคารปฏิบัติการของคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นจุดฝึกทักษะ เนื่องจากมีอุปกรณ์พร้อมเพรียง ซี่งหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ทำงานร่วมกัน ทั้งกลุ่มผลิตผ้า กลุ่มแปรรูป และนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยสร้างพาร์ทเนอร์ทั่วประเทศ เช่น ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ TCDC สถาบันสิ่งทอ และแผนงานระยะสุดท้ายคือจัดเฟสติวัล เช่น Pattani Fation Week    ผศ. ศิริชัย พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึง Patanista ปัตตานีเมืองแฟชั่น ว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับภาระกิจจากมหาวิทยาลัยให้ช่วยดำเนินการตามกลุ่มยุทธศาสตร์วิจัยขับเคลื่อนงาน culture diversity นำความหลากหลายของต้นทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดพัฒนาเชิงธุรกิจเชิงพื้นที่ ซึ่งศาสตร์ด้านศิลปกรรมมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจในพื้นที่อยู่แล้ว โดยเฉพาะผู้ประกอบการแฟชั่นด้าน ดร.ปรรณกร แก้วรากมุข อาจารย์ประจำเอกแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งเป้าสร้างเมืองปัตตานีให้เป็นเมืองแฟชั่นที่โดดเด่นเรื่องผ้าบาติก สิ่งสำคัญต้องทำ 3 ประเด็น คือ โครงการพัฒนาคนเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่และผลักดันให้ปัตตานีเป็นเมืองที่มีความเป็นแฟชั่นหรือโดดเด่นเรื่องแฟชั่นผ้าบาติกตอบสนองกับภูมิภาค พัฒนาแฟชั่นมุสลิมเพื่อส่งออกพื้นที่เป้าหมายอย่างตะวันออกกลาง, พัฒนากระบวนการผลิตสินค้า และพัฒนาการนำเสนอสินค้า 

    “เหตุผลที่เลือกผ้าบาติกปัตตานีเพราะโครงการ Pattani Heritage เก็บข้อมูลเรื่องผ้าบาติกมากพอสมควร พบว่า ผ้าบาติกปัตตานีมีความเฉพาะ โดดเด่น และคนพื้นที่คุ้นเคย มีกลุ่มผลิตผ้าหลายร้อยกลุ่ม มีกลุ่มแปรรูปผ้า สิ่งที่ต้องทำต่อคือต้องทำให้ผ้าบาติกสู่แฟชั่นสากล” ดร.ปรรณกร กล่าว