ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ม.อ. เชื่อมโยง ต่อยอด ให้บริการ งานวิจัย
    รศ. ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า สถาบันมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศ สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และสร้างนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน

   
        
    สถาบันฯ มีบริการแก่นักวิจัย โดยให้คำแนะนำด้านการวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ประสานงานระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ เกษตรกร เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย บริการความรู้ในอุตสาหกรรมให้แก่นักวิจัย และข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ เช่น การจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่มีประสิทธิภาพ การเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน ตลอดจนข้อมูลสถิติเบื้องต้น รวมทั้งจัดหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน


    ผลงานที่ผ่านมา สถาบันได้สำรวจปัญหาของอุตสาหกรรมทั้งจากต้นน้ำและกลางน้ำ และได้พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนไปแล้ว 5 โครงการ ในจำนวนนี้เป็นชุดโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการระบาดของกาโนเดอร์มาในต้นปาล์มหรือโรคลำต้นเน่า รวมทั้งนำนักวิจัยเข้าแก้ปัญหาแก่เกษตรกร นอกจากนี้ สถาบันได้คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นแสดงในงาน Palmex Thailand 2020 และร่วมในการประชุมนานาชาติเอเชียปาล์มออยล์ (APOC 2020) และสถาบันเป็นที่ปรึกษาแก่นักวิจัยในเครือข่ายพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์วิจัยของสถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มปี 2564 – 2565 มุ่งเพิ่มการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 10  จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยเด่นที่เกี่ยวข้องปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิเคราะห์ความต้องการการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและเพื่อพัฒนาโจทย์ ตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม สร้างระบบสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอด  และนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นของสถาบันสู่สาธารณะ

 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ม.อ. ตั้งอยู่ที่ ชั้น 9 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เว็บไซต์ http://www.oppori.psu.ac.th
โทรศัพท์ : 0-7428-9380
อีเมล : oppori.psu@gmail.com 
Facebook Page : สถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ม.อ.