ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศ. ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล อดีต รมว.ต่างประเทศ เยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    วันที่ 15 ก.ย. 65 ศาสตราจารย์ ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย คุณโสภาวรรณ ศุภมงคล ภรรยา นายอนุพาสน์ สุวรรณมงคล ประธานคณะทำงานทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ และคณะ เข้าสักการะรูปปั้นคุณหญิงหลงและพระยาอรรถกระวีสุนทร และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ. ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ผศ. ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ และบุคลากรร่วมต้อนรับ    จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แก้ไขและฟื้นฟูสภาพความผิดปกติขากรรไกร ใบหน้า และการบดเคี้ยว รวมถึงการดำเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมี รศ. ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ. ดร.ทพญ. จรัญญา หุ่นศรีสกุล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อ.ทพ.สิทธิโชค เตียวอนันต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านบริการและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบุคลากร ร่วมต้อนรับ