ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน ภายใต้ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “U2T for BCG DIGITAL World to Metaverse”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน ภายใต้ โครงการ U2T for BCG DIGITAL World to Metaverse ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล บรูณาการ เป็นประธานเปิดงาน ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ  ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า โครงการ “พันธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0” และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้จัดงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน ภายใต้ โครงการ U2T for BCG & DIGITAL World to Metaverse ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 220 ตำบลในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ มีการดำเนินงานเเบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนพร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ตรัง ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี และร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ประธานเปิดงาน กล่าวว่า โครงการนี้ถือว่าตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการแก้ปัญหาซึ่งเป็นโอกาสอันดีแก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น เกิดความเข้าใจเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแข่งขัน
    กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนา “แนวทางการดำเนินโครงการ U2T for BCC โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” การเสวนา “พันธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ ธุรกิจ 4.0” โดย ผศ. ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รักษาการรองผู้อำนวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ผศ. ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

    กิจกรรมเสวนา “แนวทางการดำเนินงาน โครงการ U2T for BCC โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดยนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบรูณาการ ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผศ. ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ


วันที่ 10 กันยายน 2565 มีกิจกรรมเสวนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานพัฒนาชุมชนในการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดย ผศ. ดร.วรพจน์ ปานรอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผศ. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย ผู้อำนวยการสถานวิจัยระบบการดูแลผู้สูงอายุไทย ดร.อภิชาติ เพ็งดำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.สายฝน สิทธิมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ดร.ชนกิตติ์ ธนะสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาวันที่ 11 กันยายน 2565 กิจกรรมเสวนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานพัฒนาชุมชนในการ ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดย บัณฑิต และประชาชนในพื้นที่” โดยตัวแทนจาก 1. ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 2. ตำบลสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 3. ตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 4. ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 5. ตัวแทนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 6. ตัวแทนตำบลคลองมานิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 7. ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 8. ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองเมือง จังหวัดสตูล

    รวมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายและให้ความบันเทิง ประกอบด้วย การแสดงดนตรี โฟล์คซอง การแสดงจากศิลปิน เช่น แช่ม แช่มรัมย์ บิว กัลยาณี อาร์สยาม ออฟ ดอกฟ้า อาร์สยาม