ข่าวชาวสงขลานครินทร์

แนวทางปฏิบัติ Work from Home ของบุคลากร ม.อ. เพื่อลดความเสี่ยง ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกประกาศ (ฉบับที่ 7) เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มขยายวงกว้างและระบาดรุนแรงมากขึ้น โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 30 เมษายน 2564 ดังนี้ 

1. ให้ผู้บริหารส่วนงานกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home)  และให้รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และยังมีบุคลากรปฏิบัติงานในหน่วยงานแบบปกติ (Work on-site) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากส่วนงานมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วน บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานภายในส่วนงานได้ทันที

2. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านลงเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงานผ่านระบบ Work.psu.ac.th

3. ให้ส่วนงานสรุปรายงานบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/2REOte5 เพื่อรายงานต่ออธิการบดีต่อไป

4. ห้ามบุคลากรทุกประเภทออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง และกรุงเทพมหานคร ตามแต่กรณี เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และขอให้บุคลากรทุกคนหลีกเลี่ยงพื้นที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรณีที่มีความเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว ให้บุคลากรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด

5. ผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และตามประกาศของจังหวัดที่ปฏิบัติงาน ให้หยุดงานและแยกตัวเอง (self-quarantine) เป็นเวลา 14 วัน โดยให้ผู้บริหารส่วนงานพิจารณาให้ปฏิบัติงานที่บ้าน หรือให้ลาโดยใช้วันลากิจหรือลาพักผ่อน

6. ส่วนงานสามารถออกประกาศเพิ่มเติมได้โดยไม่ขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้

7. มหาวิทยาลัยจะได้ติดตามความเสี่ยงและประเมินสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และจะออกประกาศมาตรการที่จำเป็นให้ทราบเป็นระยะต่อไป

8. ในกรณีที่มีข้อต้องวินิจฉัยในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีวิทยาเขตเป็นผู้วินิจฉัย

ประกาศแนวทางปฏิบัติ (ฉบับที่ 7)  https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_PSUTH160464-01.pdf