ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ร่วมประชุมเครือข่ายการวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมประชุมประชาเสวนาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้าใจและเกิดเกณฑ์เกียรติยศร่วมกัน ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การเข้าร่วมเครือข่ายการวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ (Academic Integrity) ระดับนานาชาติ (ICAI-McCabe Survey)” ที่ได้รับทุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 210 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 65
    โดยการประชุมดังกล่าว ได้เชิญ Professor Dr. David Knauft จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย และมี ศ. นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ รศ. ดร.สถาพร เริงธรรม หัวหน้าโครงการ และอาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ์ เป็นวิทยากรร่วมดำเนินกิจกรรม
ทั้งนี้ มีการเสวนาและร่วมพูดคุยกันใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานเสริมสร้างความสุจริตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดย ศ. นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์การดำเนินงานเสริมสร้างความสุจริตทางวิชาการ และการสำรวจความสุจริตทางวิชาการของ University of Georgia, USA โดย Prof.David Knauft และ 3. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสำรวจและกระบวนการสำรวจความสุจริตทางวิชาการ โดย รศ. ดร.สถาพร เริงธรรม และอาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ