ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ และหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ. ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว Green Office ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2565
    สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร วิทยาเขตหาดใหญ่ และหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการรับการตรวจประเมินการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และประกาศผลเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565    จากความมุ่งมั่น ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง ของคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว นำโดย ผศ. ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ ผศ. ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตปัตตานี โดยได้ดำเนินการทั้งสิ้น 6 หมวด มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
  1. กำหนดนโนบายการวางแผนการดำเนินงาน เริ่มจากตั้งเป้าหมายและกำหนดมาตรการบังคับใช้ หมวดที่
  2. การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก ให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการ ผ่านสื่อโซเชียลอย่างต่อเนื่อง
  3. การใช้ทรัพยากรและพลังงาน มีการปิดไฟบริเวณที่ไม่ได้ใช้งาน เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศก่อนปิดบริการ 30 นาที ส่งเสริมการใช้กระดาษ 2 หน้า ในการพิมพ์เอกสาร พร้อมลดการใช้กระดาษ ในการอบรม โดยส่งเป็นไฟล์เอกสารให้ผู้เข้าอบรมล่วงหน้าทดแทนการใช้กระดาษ ส่งเสริมการขึ้น-ลง บันได แทนการขึ้นลิฟต์
  4. การส่งเสริมการคัดแยกขยะ ให้แก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ ส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ
  5. เรื่องสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย มีการปลูกต้นไม้ กรองอากาศในสำนักงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำทุกปี พร้อมทำสัญลักษณ์เส้นทางหนีไฟให้ชัดเจน เพื่อพร้อมในการอพยพหากเกิดอัคคีภัย
  6. การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้บริการของโรงแรมสีเขียว และอีกหลายๆ ประเด็นที่สามารถเพิ่มศักยภาพในหน่วยงาน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในหน่วยงาน อย่างเช่น หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ได้เริ่มติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาดาดฟ้าเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน่วยงาน ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 


โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ  และหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ  ได้ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก (เหรียญเงิน) และสามารถผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว สู่ระดับดีมาก (เหรียญทอง) ประจำปี 2565 นี้