ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ วช. และสถาบันภาคี ร่วมพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สู่มาตรฐานสากล
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันภาคี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันและแบบสหสถาบัน ให้สอดคล้องกับการวิจัยทางคลินิกที่ดี และหลักจริยธรรมการวิจัยในคนโดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์ซี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 65 ที่ผ่านมาการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีสาระสำคัญเพื่อร่วมมือกันในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนในสถาบันภาคี ดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central Independent Ethics Committees System) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central Research Ethics Committees : CREC) เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยสหสถาบัน    สถาบันภาคีจะให้การรับรองโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โดยไม่ต้องพิจารณาซ้ำที่สถาบันภาคี หรือพิจารณาอย่างรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด ทั้งนี้ สถาบันภาคีแต่ละแห่งจะกำหนดไว้ในวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ว่าด้วยการจัดการกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC)    ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานดังกล่าว ระหว่าง วช. กับ มสจท. และสถาบันภาคี มีการลงนามมาแล้ว ดังนี้

ครั้งที่ 1 ลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555
ครั้งที่ 2 ลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
ครั้งที่ 3 ลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561    โดยบันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว วช. มสจท. และสถาบันภาคี จึงทำความตกลงร่วมมือกันต่อเนื่องอีก เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมการวิจัยในคน และในครั้งนี้มีจำนวนสถาบันภาคีที่มาร่วมลงนามทั้งหมดจำนวน 46 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สู่มาตรฐานสากลในอนาคตต่อไป