ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ ชนะเลิศและกวาด 8 รางวัล ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมเข้าสู่ระดับโลก
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ และศิษย์เก่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชนะเลิศการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 2565 (ThaiStar Packaging Awards 2022) จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมรางวัลอื่นๆ รวม 8 รางวัล ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าประกวดระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยปี 2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 รางวัลต้นแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าทั่วไปของนักเรียน นักศึกษา มีผลงานผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ได้รับรางวัล จำนวน 12 ผลงาน จากผลงานส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ 202 ผลงาน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆ รวม 8 รางวัล โดยมี ดร.สมพร นิลมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่ปรึกษา ประกอบด้วย

นายซอบีรีนห์ ลีมูสา และนายศรัณย์ อาจสัน ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลชนะเลิศต้นแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าทั่วไป ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
  • รางวัลชนะเลิศการออกแบบบาร์โค้ต ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นางสาวเสาวลักษณ์ ตันเจริญ และนางสาวณัฐฐา มีล่อง 
  • รางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นางสาวพัชชา เพ็ชรมุณี และนางสาวรัญชนา เกื้อสุข
  • รางวัลชมเชยลำดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นายก้องภพ อนันตพันธ์ และนางสาวสวภัทร มีธัญมาศ 
  • รางวัลบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นายธนาภัทร ดันติวรเดช และนายธนพล สิริกุล 
  • รางวัลบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ประเภทนักออกแบบอิสระ
นายธกร กำเหนิดผล ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ 2 รางวัล
  1. รางวัลชมเชยลำดับ ลำดับที่ 6 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  2. รางวัลบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
    การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 2565 (ThaiStar Packaging Awards 2022) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ได้แสดงศักยภาพ และเพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพ พร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards) และระดับโลก (WorldStar & WorldStar Student)