ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ เปิดโครงการเวทีคุณภาพ โชว์ศักยภาพบุคลากร ขับเคลื่อนสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร จัดโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและสร้างความผูกพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน รศ. พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 65ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า โครงการเวทีคุณภาพเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เป็นกำลังสำคัญ เชื่อว่าพลังของสงขลานครินทร์จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นองค์กรตัวอย่างที่ใช้ระบบคุณภาพในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน สามารถเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานภายนอกได้ ซึ่งกระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิดการขยายผล นั่นคือ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ Knowledge Sharing ที่ดำเนินการให้เกิดความเป็นระบบมากขึ้น เชื่อว่าการดำเนินงานเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สงขลานครินทร์ในการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น คนที่ทำงานภายในมหาวิทยาลัยจะเกิดความภาคภูมิใจและทำสิ่งดีๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ“ความท้าทายที่สำคัญของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นคือ การสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศเพื่อที่จะนำความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่มหาวิทยาลัยและประเทศ ซึ่งโครงการที่มานำเสนอในโครงการเวทีคุณภาพในครั้งนี้จะนำไปสู่เวทีระดับชาติ ถือเป็นการประกาศศักยภาพของชาวสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนต่อไป” ผศ. ดร.นิวัติ กล่าวภายในงานมีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดย หน่วยงานที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563 การนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศแบบ Oral Presentation เรื่อง “กระบวนการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่กรอบสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, เรื่อง “พลิกโฉมการบริหารจัดการด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ, เรื่อง “สำนักวิทยบริการ องค์กรต้นแบบการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยสำนักวิทยบริการ, เรื่อง “เครื่องร่อนมูลและคัดขนาดแมลง (หนอนและดักแด้มอดราข้าวสาลี/หนอนนก)” โดยสาขานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และเรื่อง “จากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปสู่การเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยต้นแบบระดับชาติ” โดยห้องปฏิบัติการ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศแบบ Oral Presentation ห้องย่อย ประกอบด้วย HR & Environment, New Normal, Healthcare และ Research
    และการมอบรางวัลแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 ประกอบด้วย 
รางวัลมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้แก่   • ระบบบริหารจัดการภูมิทัศน์แบบยั่งยืน (Sustainable Landscape Management) โดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่  • ระบบ SCI-ROUND เพื่อการคัดกรองความเสี่ยงและรองรับการดูแลนักศึกษาในยุคโควิด–19 (Stop COVID-19 with SCI-ROUND) โดย งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับงานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ และงานสนับสนุนการ จัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์