ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นายอิสมัน สะอิด นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. รับพระราชทานทุนการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวนางสาวพัชรี เปาะมะ และทุนการศึกษาพระราชทานแก่ครอบครัวนายอิสมัน สะอิด นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี        ทุนพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นเงินปีการศึกษาละ 42,000.- บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมี ผศ. ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วย อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมในพิธี เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี