ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. รับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน พร้อมก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ นำเสนอผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วม ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา    นายกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน (EdPEx) ประจำปี 2564 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีแนวทางในการดำเนินงานตรงตามกระบวนการของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หรือ EdPEx อย่างมีประสิทธิภาพในหลายๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กรในระดับพื้นฐาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมทั้งมีการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อเตรียมตัวในการนำมหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จในอนาคต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เพี่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษากลุ่มใหม่ๆ และนำมาปรับใช้กับการดำเนินงาน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและบุคลากรในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มาปรับใช้ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศ (High-Performance Organization)     ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการบริหารงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต ตลอดจนคณะและหน่วยงาน ซึ่งการนำเกณฑ์มาใช้ทำให้มหาวิทยาลัยมีทิศทางในการดำเนินการต่างๆ ซึ่งถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และสามารถปฏิบัติได้จริง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีคณะที่หลากหลาย และมีการดำเนินการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขตให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการทำงานที่เกิดประโยชน์ต่อภาคใต้และประเทศ

    “เชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ ดังนั้น การนำระบบที่ดีอย่างเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หรือ EdPEx จะส่งผลต่อการบริหารงานองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” ผศ. ดร.นิวัติ กล่าว