ข่าวชาวสงขลานครินทร์

‘ดร.วิษณุ’ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ “อาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” พร้อมเปิด “ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ณ รพ.ม.อ.
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ “อาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” และพิธีเปิด “ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และเยี่ยมการบริหารจัดการอาคารเย็นศิระ (วัดโคกนาว อรรถกระวีสุนทร) โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 65
สำหรับการก่อสร้าง “ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมไทย-จีนสงขลา ตระกูลแซ่ เกิดพลังแห่งความศรัทธาที่มีต่อ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ร่วมกันจัด “โครงการ 99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ระดมทุนสร้าง “ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” การก่อสร้างแล้วเสร็จ ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้การรักษาพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจจาก 14 จังหวัดภาคใต้อย่างยั่งยืน และผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทางไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร