ข่าวชาวสงขลานครินทร์

มาตรฐานตอยยีบันเพื่อสุขภาพ ช่วยเสริมความมั่นใจในการรับบริการการแพทย์
    การดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วยและคนทั่วไป นอกจากจะใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และการให้บริการที่ดีแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงคือการรักษาที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับจิตวิญญาณของผู้มารับบริการ ซึ่งเป็นโจทย์สำหรับการให้บริการด้านสุขภาพที่ตรงกับบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคใต้ที่มีอารยธรรมยาวนาน ที่นอกจากจะถูกตามหลักศาสนาหรือ “ฮาลาล” แล้วยังต้องเป็นของดีและมีประโยชน์ หรือ “ตอยยีบัน” ด้วย ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการกำหนด “มาตรฐานตอยยีบันเพื่อสุขภาพและการแพทย์” ที่เป็นการบูรณาการกันระหว่างหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์กับหลักศาสนา กฎหมายอิสลาม เพื่อความมั่นใจและความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในตอนหนึ่งของการเสวนาเรื่อง “มาตรฐานตอยยีบันสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ฮาลาลชั้นพรีเมี่ยม” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ว่า มาตรฐานตอยยีบันเพื่อสุขภาพและการแพทย์ เป็นมาตรฐานใหม่ที่รวมหลักการทางศาสนา ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ และมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการทดสอบไม่มีปนเปื้อนสารต้องห้ามทำให้ผู้รับบริการมั่นใจ ซึ่งเมื่อรวมกับความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การให้บริการของโรงพยาบาลต่างๆ ที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาลที่ดี และมีมาตรฐานตอยีบัน จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทำให้ผู้ป่วยมุสลิมและผู้ป่วยอื่นๆ เกิดความมั่นใจในการรักษา มีกำลังใจ เกิดความรู้สึกที่ดีแม้ยามเจ็บป่วย    “สุขภาพ” หมายถึงการมีสุขภาวะที่ดี ร่างกายแข็งแรง มีการดูแลตนเองไม่กินของต้องห้าม ซึ่งเป็นหลักการทั่วไป คำว่า “การแพทย์” คือการรักษา หรือกระบวนการเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบทำให้เกิด มาตรฐานตอยีบันด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยทั่วไปมนุษย์ทั่วโลกต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและเรื่องของสุขภาพเป็นที่ตั้ง เรื่องมาตรฐานตอยยีบันเพื่อสุขภาพและการแพทย์เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทั้งชาวมุสลิมและคนทั้งโลก เพราะความสะอาดความปลอดภัยเป็นที่มาของการมีสุขภาพที่ดี เมื่อต้องได้รับการรักษาก็ต้องมีมาตรฐานการรักษาที่ดี และสอดคล้องตรงกับจิตวิญญาณของผู้มารับการรักษา ซึ่งจำเป็นต้องมีการบูรณาการทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกันจนได้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านนี้ขึ้น    “ตอยยีบันเพื่อสุขภาพและการแพทย์” เป็นที่มาของนวัตกรรม “ชุดอุปกรณ์รองรับการขับถ่ายทางทวารเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้” ซึ่งเป็นการทำวิจัยร่วมระหว่างสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ กับ สถาบันฮาลาล ซึ่งมุสลิมบางท่านมีความกังวลเนื่องจากมองว่ามีส่วนที่ขัดต่อการทำศาสนกิจ จึงเป็นแนวคิดที่จะสร้างมาตรฐานอุปกรณ์รวมทั้งองค์ประกอบที่ให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจและผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดกรองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้กับผู้ป่วย โดยขอทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติเพื่อทำมาตรฐานนี้ โดยใช้ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมเป็นตัวต้นแบบ ซึ่งใช้เวลาในการพัฒนาหลายปีจนสามารถเป็นตัวอย่างให้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่นเครื่องมือแพทย์ อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่ง “อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม” นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2563 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA