ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. โชว์ศักยภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรรม พร้อมลงนามเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีด้านทันตกรรมและระบบอัจฉริยะ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทางด้านทันตกรรม (Empower your life, Drive with innovation & technology @DENT-PSU) “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีกว่า @DENT-PSU” โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานและร่วมลงนาม พร้อมด้วย ศ. ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ นายเชาวลิต แจ้งไชย บริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด และมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65    การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ครอบคลุมทั้งด้านระบบการให้การรักษา การศึกษาและระบบการบริหารจัดการ สารสนเทศ และระบบนิเวศน์ทางดิจิทัล เพื่อที่จะทําให้เกิด “นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางด้านทันตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ” เพื่อประโยชน์ในการสร้างระบบการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ที่ทันสมัยมีมาตรฐานระดับนานาชาติ ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเอื้ออํานวยประโยชน์ในการบริหารจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็น Smart Dental School for the Benefit of Mankind โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ เกี่ยวกับงานทางทันตกรรมที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ผลิตภัณฑ์ Probiotics เพื่อป้องกันฟันผุ ผลิตภัณฑ์เจลบอลน้ำลายเทียม ซึ่งให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก ซึ่งใช้ในผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีอาการปากแห้ง แผ่นเยื่อกั้นพอลิเมอร์ชนิดสลายตัวได้ ที่ผลิตด้วยวิธีการพิมพ์สามมิติเพื่อใช้สําหรับงานชักนําให้กระดูกคืนสภาพ และการนําระบบดิจิทัลมาใช้ในงานทันตกรรม เพื่อช่วยให้การรักษาถูกต้องรวดเร็วเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย อีกด้วย