ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อธิการบดี ม.อ. ขอบคุณมูลนิธิชิน โสภณพนิช ผู้อุปถัมภ์ทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในภาคใต้
    วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผศ. สุพจน์     โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณอนุพาสน์ สุวรรณมงคล ประธานอนุกรรมการทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ พร้อมทีมงานกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เข้าพบคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการผู้อำนวยการและคุณชาญ โสภณพนิช กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิชิน โสภณพนิช 


ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวขอบคุณมูลนิธิชิน โสภณพนิช  ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์  จำนวน 135 ทุนอย่างต่อเนื่องมาสิบสี่ปีเต็มและได้สนับสนุนทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนด้อยโอกาสในภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาจนจบปริญญาอีก เนื่องจากยังคงมีนักเรียนด้อยโอกาสอีกจำนวนมากซึ่งหากไม่มีทุนการศึกษาก็จะไม่สามารถศึกษาต่อได้ นอกจากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานของทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ที่นักศึกษาหลังจบการศึกษาแล้วได้มีงานทำที่ดี มีการดูแลช่วยเหลือครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมถึงได้ร่วมกันตั้งกองทุนศิษย์เก่าทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษารุ่นน้องอีกด้วย