ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งอิสลามมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เข้าพบอธิการบดีและเยี่ยมชมการดำเนินงานและการบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 สถาบันฮาลาล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล นำคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย นำโดย ดร.ฟาฮัด อัศศอฟีรีย์ (Dr. Fahad Khalid R Aldhafiri) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และ ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และประชุมหารือความร่วมมือ ด้านงานวิจัย อิสลามศึกษา ฮาลาล วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี


    
    นอกจากนี้ ได้นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานและการบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์ (Premium Clinic) โดยมี ผศ. พญ.สุมิตรา ประเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ นพ.ยุทธศักดิ์ ศุภสินธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์ ให้การต้อนรับ และได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่