ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. พัฒนา 6 แพลตฟอร์ม ช่วย SMEs บริหารจัดการธุรกิจ
    ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (Intelligent Automation Research Center) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดตัว 6 แพลตฟอร์ม นำกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจ ยุคหลังวิกฤตโควิด 19 ช่วยยกระดับการบริหารจัดการ ลดต้นทุน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของประเทศให้ก้าวหน้าและสามารถข้ามผ่านกับดักรายได้ปานกลางไปได้ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในระบบอัตโนมัติอย่างเหมาะสม สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน      ผศ. ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ ขึ้น โดยร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มที่ทีมงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาขึ้น โดยมีผู้ประกอบการกว่า 150 กิจการนำไปใช้

    แพลตฟอร์มที่ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย PSU E-Accom เป็นระบบบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก โฮมสเตย์พร้อมการสร้างเว็บไซต์ในตัว ตั้งแต่ต้นจนจบในระบบเดียว ภายใต้โครงการยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเชิงสุขภาพ มีระบบจองห้องพัก เช็คอินออนไลน์ ตารางการจอง ตารางรายห้อง และปฏิทินการจอง เข้าถึงและตรวจสอบสถานการณ์จองได้ง่ายผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ระบบลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั้งบันทึกรายการความชื่นชอบ ความสนใจของลูกค้า PSU E-Factory ระบบบริหารจัดการภายในโรงงานภาคการผลิต จัดการคลังวัตถุดิบ การเพิ่มวัตถุดิบและสินค้าเข้า/ออก สต๊อก 

PSU E-Worker ระบบบริหารจัดการงานภายในองค์กร เป็นระบบจัดการงานและพนักงาน ด้วยแอพพลิเคชั่น E-Worker สามารถเห็นความเคลื่อนไหวของพนักงาน สถิติของงานในบริษัท รวมถึงสามารถประเมินพนักงานได้อีกด้วย มีผู้ประกอบการนำไปใช้งานแล้วกว่า 10 กิจการ

PSU E-Merchant ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า บริการ และร้านค้าออนไลน์ เป็นระบบที่รวบรวมการขายทั้งหน้าร้านและการขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เข้าด้วยกัน พร้อมระบบจัดการคลังสินค้าที่ใช้งานง่าย ระบบรองรับการชำระเงินออนไลน์ บันทึกการซื้อขายทั้งหมดของลูกค้า มีองค์กรผู้ใช้งานแล้ว ประมาณกว่า 60 กิจการPSU E-Energy ระบบติดตามการใช้ไฟฟ้า ช่วยเฝ้าระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในองค์กร ประมาณการบิลค่าไฟฟ้า พร้อมคู่มือการใช้พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ สำหรับผู้ควบคุมระบบ เพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุของความผิดปกติในการใช้ไฟฟ้าในองค์กร ตรวจสอบระบบ ข้อมูลและระบบติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ เป็นระบบที่มีการรับข้อมูลจากมิเตอร์ไฟฟ้า เข้าสู่การประมวลผลนำมาเสนอให้กับผู้ใช้งานได้ตรวจสอบค่าตัวแปรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความต้องการไฟฟ้า ผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ นอกไปจากนั้น ระบบจะนำข้อมูลมาเก็บสถิติเป็นกราฟย้อนหลัง และนำมาคำนวณค่าไฟฟ้าในรายวัน และรายเดือนอีกด้วย 

    และแพลตฟอร์ม ระบบการจัดการค่าน้ำประปาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรที่นำไปใช้แล้ว 50 หน่วยงาน

    “ขณะนี้มีผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้บริการแพลตฟอร์มที่ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาขึ้น กว่า 100 กิจการ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 9 คน เป็นผู้ดูแล และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ไปจัดอบรม แพลตฟอร์ม PSU E-Accom ระบบบริหารจัดการโรงแรม ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมที่จังหวัดตรังกว่า 10 กิจการ” คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวผู้สนใจติดต่อที่ ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Website : https://iarc.psu.ac.th/ 
Facebook : Intelligent Automation Research Center
E-mail : iarc.psu@gmail.com
โทรศัพท์ : 08 8782 4507