ข่าวชาวสงขลานครินทร์

รศ. ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ คณะวิทย์ ม.อ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานระดับดีเด่นด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด
    รศ. ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัลผลงานระดับดีเด่นด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ในพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65

ทั้งนี้ รศ. ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยพืชกระท่อมมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งผลงานวิจัยล่าสุดคือพืชกระท่อมช่วยต้านอาการซึมเศร้า บรรเทาอาการโรคพาร์กินสันได้ และยังคงมุ่งพัฒนางานวิจัยกระท่อมเต็มรูปแบบ ตั้งเป้าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และอุตสาหกรรมต่อไป