ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกความร่วมมืองานพันธกิจ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพ กับบริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อความร่วมมือในการนำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสุขภาพไปพัฒนาต่อยอดสู่ผลงานนวัตกรรม และนำไปใช้ประโยชน์ในรูปของผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับนางสาวชฎารัตน์ เสโนฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ นางเจะนูรียะห์ มงคลประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นพยาน ร่วมด้วย ศ. ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ. ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ. ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ผศ. ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ นายสิทานนท์ อมตเวทย์ ผู้จัดการแผนงานอุทยานวิทยาศาสตร์ และนางรัชฎาพร สายสนิท หัวหน้าฝ่ายประสานบริการ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมมือกับบริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการดำเนินงานพันธกิจสังคมเพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดยการนำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสุขภาพไปพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปของผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อีกทั้งประสานความร่วมมือด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การเป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย”  “ขอขอบคุณบริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานพันธกิจสังคมเพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาความรู้ และศักยภาพให้กับบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม” ผศ. ดร.นิวัติ กล่าว