ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี เตรียมเปิดตลาด MoreMart หวังให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีวิต พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิด “หลาดหลังมอ” ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีวิต และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวปัตตานี ทุกวันพุธของเดือน เริ่มวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 บริเวณประตู 4 ของมหาวิทยาลัยติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี

    รศ. อิ่มจิต เลิศพงศ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดเปิดตลาดสุขภาพแห่งใหม่เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนผู้สนใจได้มาซื้อขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ในทุกวันพุธของเดือน โดยใช้ชื่อว่า MoreMart หรือ หลาดหลังมอ โดยเริ่มเปิดตลาดในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 15.30 -19.00 น. ณ บริเวณพื้นที่หน้าประตู 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริเวณติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี โดยจะเน้นเป็นตลาดสีเขียวที่รักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนผักผลไม้ปลอดสารพิษ ต้นไม้ และปุ๋ย, โซนอาหารว่าง ขนมหวาน, โซนอาหารคาว, โซนนักศึกษา และโซนพื้นที่สำหรับนั่งรับประทานทานอาหาร นั่งเล่น และพักผ่อน ทั้งนี้ จะให้ผู้ขายเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ในการขาย อาทิ โต๊ะ, เก้าอี้ และอุปกรณ์การขาย เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มาออกกำลังกาย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

  ขอเชิญผู้สนใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธของเดือนเริ่มวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 บริเวณประตู 4 มหาวิทยาลัยติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี และผู้สนใจจะขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ติดต่อได้ที่ โทร. 083-8549395.