ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษาใหม่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สืบสานปณิธาน ม.อ. “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ : Our Soul is for the Benefit of Mankind ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความสำนึกที่ดี และความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่ โดยมี ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดกิจกรรม และมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ทำสเปย์หรือเจลแอลกอฮอล์ จัดหมวดหมู่หนังสือ ทำความสะอาดพื้นที่ชุมชน เก็บขยะและให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สถานที่สาธารณะในชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2565 นับเป็นปีที่โชคดีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คลี่คลาย เป็นโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างที่หวังและตั้งใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญในปีนี้เป็นรูปแบบ Hybrid ให้นักศึกษาวางแผน ออกแบบ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ ทั้งกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ On-line โดยการออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เองได้ตามความสนใจ และ กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ On-site โดยการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร รุ่นพี่ และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 12 พื้นที่ในจังหวัดสงขลา กระจายไปยังท้องถิ่น 5 อบต. และอีก 7 เขตเทศบาล    มหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นความสำคัญถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะแก่นักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ว่า “ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา และมีจิตสาธารณะ” โดยหวังให้นักศึกษามีความสุขในชีวิตมหาวิทยาลัย ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการศึกษา สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ดี และยึดมั่นในการสร้างประโยชน์สุขแก่สังคม เชื่อมั่นว่ากิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญที่นักศึกษาร่วมใจกันทำในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาคาดหวัง    ทั้งนี้ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ยังกล่าวถึงความมีจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีไว้ด้วยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความพร้อมที่จะให้นักศึกษาทุกคนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ รวมถึงการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นคนดี มีความสามารถ พร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ มีจิตอาสา พร้อมที่จะออกไปทำงานเพื่อสังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีอัตลักษณ์ที่สำคัญ คือ “ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา และมีจิตสาธารณะ” เชื่อว่านักศึกษาทุกคนจะมีพัฒนาการที่ดีในปีการศึกษา 2565 จะได้ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อภาคใต้ ประเทศชาติ พัฒนาตนเองให้เป็น global citizens ที่มีคุณค่าต่อสังคม เป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป