ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศ “มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโควิด-19 ของบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.” ฉบับที่ 13
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

1. ผู้ที่มีอาการคล้ายหวัด อาทิ เจ็บคอ ไอ มีไข้ น้ำมูกไหล ให้แยกตัวหลีกเลี่ยงการพบปะผู้อื่น และตรวจ ATK 

1.1 กรณีผลตรวจ ATK เป็นลบ ให้แยกตัวไม่ไปทำงาน หรือไม่ไปเรียน แต่ไม่ต้องกักตัว และขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลัง ไอ จาม ไม่คลุกคลี ใกล้ชิด รับประทานอาหารกับเพื่อนหรือบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน และดำเนินการตรวจ ATK ซ้ำในวันที่ 3 เมื่อหายดีแล้วสามารถมาทำงานหรือมาเรียนในห้องเรียนได้ตามปกติ

1.2 กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก ให้กักตัว 5 วัน หากไม่มีอาการแล้วจึงมาทำงาน หรือมาเรียนในห้องเรียนได้ และขอให้ระมัดระวังตัวในการพบปะผู้อื่นตามมาตรการ DMHTT ต่อไปอีก 5 วัน

2. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย และใกล้ชิด พูดคุยกับผู้ป่วยติดเชื้อในระยะ 2 เมตรนานกว่า 5 นาที หรือผู้ป่วยไอ จามใส่ตั้งแต่ 3 วันก่อนมีอาการหรือขณะมีอาการ หรืออยู่ในสถานที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่ดีกับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อนานกว่า 30 นาที ให้สามารถไปทำงานหรือไปเรียนได้โดยแยกพื้นที่กับผู้อื่น และใช้มาตรการป้องกันตนเองสูงสุด งดไปที่สาธารณะ งดทำกิจกรรมกับคนหมู่มาก และงดใช้รถขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น โดยให้สังเกตตนเองเป็นเวลา 10 วัน และดำเนินการตรวจ ATK เมื่อมีอาการระบบทางเดินหายใจ

3. ในที่ทำงาน ห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่ไปทำงานหรือไม่ไปเรียน หากมีอาการคล้ายหวัดและให้ปฏิบัติตนตามข้อ 1

4. ในโรงอาหาร หอพัก ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ท่ามกลางหมู่คน โดยหลีกเลี่ยงผู้ที่มีอาการคล้ายหวัด หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน และใช้ช้อนกลางในกรณีที่ต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

รายละเอียดประกาศ https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_COVID19-PSU.pdf