ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ประกาศรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (Online)
    การประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (Online) ภายใต้หัวข้อ “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” ในวันที่สอง ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 โดย รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการฯ กล่าวปิดการประชุม ว่า การประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference online ภายใต้หัวข้อหลัก  “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality”  ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ทั้งจากการปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย  การรับฟังการนำเสนอผลงาน รวมทั้งการชมผลงานแบบโปสเตอร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดขยายผลด้านการจัดการเรียนการสอนต่อไป    พร้อมกันนี้ ยังมีการประกาศรางวัลผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบบรรยาย (oral) แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 Teaching Method (Health Sciences/Sciences and Technology) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในผลงาน Simulating patient-case examination during preceptor-attending rounds: Improving clinical skills for medical students