ข่าวชาวสงขลานครินทร์

“The 10th PSU Education Conference 2022” สงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022 (Online) ภายใต้หัวข้อ “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย จำนวน 400 คน ถ่ายทอดสดทาง Facebook และ You Tube : @PSUconnext ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิ.ย. 65ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า การประชุมวิชาการด้านการศึกษามีเป้าหมายร่วมในการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ เป็นความท้าทายของบุคลากรทางการศึกษาที่จะต้องปรับวิธีคิดและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะในการประกอบสัมมาชีพและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การประชุมภายใต้หัวข้อ “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” เหมาะต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น ทักษะใหม่ๆ ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น ในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคต ที่จะต้องมีนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปต่อไป    รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference เป็นการจัดประชุมวิชาการแบบออนไลน์ภายใต้หัวข้อหลัก “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” เพื่อเป็นเวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาเกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา โดยภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ และการบรรยายพิเศษจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี การบรรยาย เรื่อง “Upskill & Reskill for Change Challenge” โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานกรรมการ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด การบรรยาย เรื่อง “Skill Mapping” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรวมทั้ง การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Future Trend in Higher Education” โดย Assist. Prof. Dr. Seon-Joo KIM Department of Lifelong Education & Counseling, Pukyong National University, Korea การบรรยาย เรื่อง “How to Implement Micro-credential for Lifelong Learning” โดย ดร.กลางใจ สิทธิถาวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Breaking free from the norms for online learning in higher education. Are we brave enough?” โดย Prof. Dr. Wan Ahmad Jaafar Wan Yahaya, Director of Centre for Instructional Technology & Multimedia, Universiti Sains Malaysia

    นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ และการประกวดผลงาน ภายใต้ 3 บริบทของงานวิจัย ได้แก่ Social Sciences and Humanities, Sciences and Technologies และ Health Sciences โดยมีผลงานที่นำเสนอ จำนวน 77 ผลงาน เป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า จำนวน 50 ผลงาน และแบบโปสเตอร์จำนวน 27 ผลงาน อีกด้วย