ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ รับโล่ “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติ โควิด-19” ที่ร่วมเสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ช่วยชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับโล่ “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติ โควิด-19” ที่ร่วมเสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ช่วยชาติ จาก ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นำโดย รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ร่วมด้วย รศ. พญ.มณฑิรา ตันฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นพ.ภูมิใจ สรเสณี ผู้บัญชาการศูนย์ดูแลผู้ป่วยแยกกักตัวโควิด-19 นางยุพา แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล และนางนันทา เกลี้ยงเกิด ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติ โควิด-19” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแบงค๊อก มาริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานครทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการบริหารสถานการณ์ของประเทศ และขับเคลื่อนภารกิจอุดมศึกษากับการพัฒนาสังคม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด มหาวิทยาลัยปรับมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคโควิด-19 รองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดโรงพยาบาลสนามในวิทยาเขต ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งอยู่ และ เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนให้บริการแก่ประชาชน สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีการจัดทำโครงการบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิดตลอดจนมีแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษา ประกอบด้วย มาตรการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จัดสรรทุนการศึกษา ลดค่าหอพัก จัดโครงการให้ทำงานแลกเปลี่ยน เพื่อให้นักศึกษามีรายได้จากการทำงาน และช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนออนไลน์ ผ่านคณะด้วยการให้ยืมแท็ปเลตหรือโน๊ตบุ๊ค เพื่อมิให้นักศึกษาต้องออกจากระบบการศึกษา