ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ อันดับที่ 5 ร่วม มหาวิทยาลัยในประเทศไทย QS World University Rankings 2023
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับที่ 5 ร่วม ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี และอยู่ในอันดับ 801-1,000 ของโลก จากประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 จากตัวชี้วัด 

1. ชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic  Reputation) คะแนน ร้อยละ 40
2. ทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต (Employer Reputation) คะแนน ร้อยละ 10
3. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Faculty Student Ratio) คะแนนร้อยละ 20
4. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty) คะแนนร้อยละ 20
5. สัดส่วนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ คะแนนร้อยละ 10

ข้อมูลอ้างอิง https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023 

    โดยที่ QS Stars Ratings ประเมินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 4 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูง และมีความเป็นเลิศในด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์