ข่าวชาวสงขลานครินทร์

มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. (ฉบับที่ 6)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของบุคลากรและนักศึกษา (ฉบับที่ 6) เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามมาตรการที่แต่ละจังหวัดกำหนด จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

1. ขอให้บุคลากรและนักศึกษางดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังจังหวัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการของแต่ละจังหวัดที่วิทยาเขตตั้งอยู่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2. กรณีที่บุคลากรและนักศึกษามีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ตามข้อ 1 ให้ดำเนินการ ดังนี้
- ขออนุญาตจากคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน 
- การเดินทางกลับเข้าพื้นที่ที่วิทยาเขตตั้งอยู่ ให้ดำเนินการตามมาตรการที่แต่ละจังหวัด กำหนด หากต้องกักตัวอยู่ภายในที่พัก (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน กรณีเดินทางไปราชการให้ work from home กรณีเดินทางด้วยเหตุผลอื่นให้ใช้วันลากิจหรือลาพักผ่อน
- การใช้มาตรการแยกตัว (Self Quarantine) ตามแนวทางควบคุมโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด ไม่จำเป็นต้องหยุดงาน โดยให้ปฏิบัติดังนี้ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่แออัดหรือพื้นที่ชุมชน และงดร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะจนครบ 14 วันหลังจากเดินทางกลับมา 

3. บุคคลภายนอกที่มาติดต่อ/ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถเดินทางเข้าภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ตามข้อ 1

4. บุคลากรและนักศึกษาสามารถเดินทางไปยังจังหวัดนอกเหนือจากที่ห้ามในข้อ 1 ได้

5. ขอให้ยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่ D : รักษาระยะห่าง M : สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย   H : ล้างมือบ่อยๆ T : ตรวจวัดอุณหภูมิ  T : ติดตั้ง Application ไทยชนะ

6. ขอให้บุคลากรและนักศึกษางดการไปพื้นที่แออัดโดยเฉพาะสถานบันเทิง ผับ บาร์ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด

7. ให้ส่วนงานพิจารณามาตรการการทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดการเดินทางและการสัมผัสเชื้อ  โดยให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานพิจารณาระดับความเสี่ยงของการปฏิบติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทั้งนี้ จังหวัดตามพื้นที่ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของแต่ละจังหวัดที่วิทยาเขตตั้งอยู่กำหนด

ประกาศฉบับที่ 6 https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_PSUTH080464_001.pdf